Allposters

Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij AllPosters! Op de door ons geleverde service en producten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van de website, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Lees deze zorgvuldig. De website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Art & Allposters International B.V.

Privacyverklaring

Wij adviseren u om onze Privacyverklaring te lezen, zodat u inzicht hebt in ons privacybeleid.

Licentie en toegang tot de website

Wij verlenen u beperkte, herroepbare toestemming voor toegang tot en persoonlijk gebruik van de website als onze klant. Het is u echter niet toegestaan om:

  • de website of een productafbeelding, productlijst, productbeschrijving, prijs, paginaopmaak, paginaontwerp, handelskenmerk, handelsmerk, logo of andere inhoud ('Inhoud van de website') te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen of op andere wijze te exploiteren voor commerciële doeleinden, tenzij hierin uitdrukkelijk is voorzien;
  • een robot, spider, gegevensanalyse, extractietool of proces te gebruiken om de inhoud van de website te controleren, op te halen of te kopiëren (behalve bij het gebruik van 'zoekmachines' op internet, bezoekertellers of soortgelijke technologie);
  • metatags, zoektermen, sleutelwoorden en dergelijke te gebruiken waarin de naam van de website of handelsmerken die worden gebruikt op de website zijn opgenomen;
  • aan activiteiten deel te nemen die de website of de gebruiksmogelijkheid van de website door een andere gebruiker verstoren;
  • wijzigingen aan te brengen in, of afgeleide werken te maken van, de technologie waarmee de website en de services op de website worden aangeboden, of deze te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren of te deassembleren; of
  • een derde te helpen bij of aan te zetten tot deelname aan een activiteit die is verboden volgens deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van de website of inhoud van de website dat hierin niet uitdrukkelijk is toegestaan, is verboden en beëindigt onmiddellijk de hierin verleende toestemming.

Elektronische berichtgeving

U stemt ermee in om berichten van ons via e-mail te ontvangen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgeving, openbaarmaking en andere mededelingen die wij u via e-mail aanbieden, wettelijk volstaan als schriftelijke berichtgeving.

Uw account

Wanneer u gebruik maakt van de website, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw account en wachtwoord, en voor het beperken van de toegang tot uw computer. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden met uw account of wachtwoord. Wij behouden ons het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of bestellingen te annuleren naar ons eigen goeddunken.

Auteursrecht

Alle inhoud op de website is ons eigendom of het eigendom van de leveranciers van onze producten, en is auteursrechtelijk beschermd. De aankoop van een product geeft de koper geen auteursrechtelijk belang of ander intellectueel eigendomsrecht op het product. Voor alle inhoud op de website die niet ons eigendom is, is toestemming verleend. De indeling en samenstelling van de inhoud van de website is ons exclusief eigendom en valt onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Alle software die is gebruikt op de website is ons eigendom of het eigendom van onze softwareleveranciers en valt onder de bescherming van het internationale auteursrecht.

Handelsmerken

Sommige afbeeldingen, logo's, paginakopteksten, knoppictogrammen, scripts en servicenamen zijn handelsmerken, servicemerken of handelskenmerken van ons onderneming of van onze gelieerde ondernemingen. Onze handelsmerken en handelskenmerken mogen niet worden gebruikt voor commerciële of andere doeleinden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle andere handelsmerken en servicemerken op de website die niet in het bezit zijn van Art.com of van onze gelieerde ondernemingen, zijn het eigendom van hun respectievelijke rechthebbenden en mogen wel of mogen niet zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt.

Naleving van auteursrechten en handelsmerken; klachten

Wij respecteren het intellectueel eigendomsrecht van anderen. Als u denkt dat uw werk is gekopieerd of gebruikt op de website op een wijze die het auteursrecht of handelsmerk schendt, verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen door middel van de procedure die wordt beschreven in de meteen hierop volgende alinea. Behalve in beperkte omstandigheden onder geautoriseerde overeenkomsten reproduceren of vervaardigen wij geen producten die worden aangeboden op onze website. In plaats daarvan zullen wij eerder producten aankopen of in licentie nemen van leveranciers die kunnen verklaren dat zij voldoende rechten hebben om ons de producten te laten tonen en te verkopen op de website. Wanneer wij een terechte claim over inbreuk op rechten ontvangen, of wanneer wij enige werkelijke of vermeende vorm van overtreding op welke wijze dan ook bemerken, zullen wij de producten die werkelijk of vermoedelijk inbreuk maken op enig recht verwijderen van de website en/of de verkoop van de producten staken in afwachting van ons onderzoek.

Kennisgeving en procedure voor het indienen van claims over inbreuk op auteursrecht/handelsmerk

Als u denkt dat uw werk is gekopieerd, verspreid of gebruikt op de website op een wijze die het auteursrecht of handelsmerk schendt, verzoeken wij u het Formulier voor melding van rechtenschending in te vullen, te ondertekenen op de aangegeven plaatsen en te sturen naar:

Allposters
Attention : Legal Department
2100 Powell St, 13th Floor
Emeryville, CA 94608-1803, USA
Fax: (510) 291-9634

Gebruik van berichtservices

U stemt ermee in om de website niet te gebruiken voor het plaatsen, versturen of het op andere wijze toegankelijk maken van inhoud (i) die onrechtmatig, schadelijk, obsceen, haatzaaiend, bedreigend, beledigend, smadelijk, treiterend of lasterlijk is, of de privacy van anderen schendt, of die op een andere wijze ontoelaatbaar is, (ii) die de intellectuele eigendomsrechten van anderen schendt of (iii) die een kettingbrief bevat of een andere vorm van grootschalige mailing inhoudt. Het is niet toegestaan om een onjuist e-mailadres te gebruiken of op andere wijze informatie te bieden die misleidend is ten aanzien van de oorsprong van zulke inhoud. Hoewel wij niet regelmatig de inhoud controleren die u op de website plaatst, behouden wij ons het recht voor om inhoud te bewerken of te verwijderen die wij om ongeacht welke reden ontoelaatbaar achten. U verklaart en garandeert dat u alle benodigde rechten hebt om de inhoud te gebruiken die u op de website plaatst en dat gebruik van zulke inhoud geen algemeen geaccepteerde fatsoensnormen overtreedt U stemt ermee in om ons te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en vrij te verklaren van alle claims die voortkomen uit of betrekking hebben op inhoud die u op de website plaatst. Door het plaatsen van inhoud op de website verleent u automatisch ons, of garandeert u dat de eigenbaar van zulke inhoud ons uitdrukkelijk toestemming geeft om de kosteloze, doorlopende, onherroepelijke rechten en licentie om de inhoud te gebruiken op enigerwijze die wij van toepassing achten naar ons eigen en enige goeddunken.

Gebruik van andere services

Wij bieden de gebruikers van onze website bepaalde services aan die het gebruik van afbeeldingen van onze producten behelst. Deze services omvatten, maar zijn niet beperkt tot, onze services 'Tell-A-Friend,' 'Blog This' en 'Send a e-Card'. De productafbeeldingen die middels deze services worden geboden, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Het is gebruikers van deze services niet toegestaan om: (a) een productafbeelding aan te passen, te wijzigen of te bewerken; (b) een productafbeelding te gebruiken op een andere wijze dan de wijze die door ons wordt aangeboden; (c) een productafbeelding te reproduceren op een andere wijze dan zoals bedoeld door het gebruik van deze service; (d) een code van of informatie ter identificatie van het product te verwijderen uit een productafbeelding; of (e) de link te deactiveren die is gekoppeld aan een productafbeelding of een link aan de afbeelding te koppelen die uiteindelijk naar een andere bestemming dan onze website verwijst.

Beoordelingen, opmerkingen en vragen

Bezoekers kunnen beoordelingen, opmerkingen en andere berichten, suggesties, ideeën of vragen sturen naar suggestions@allposters.com.  Door dit te doen bevestigt u dat wij vrij zijn om de hierboven vermelde suggesties of ideeën op enigerlei wijze te gebruiken, te openbaren, te reproduceren, te wijzigen, in licentie te geven, over te dragen en te exploiteren.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor virussen of andere schadelijke elementen die mogelijk aanwezig zijn op de website, op de servers, of per e-mail worden verzonden vanaf de website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortkomt uit het gebruik van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele of aanvullende schade, of gevolgschade. Sommige wetten staan beperkingen zoals vermeld in deze clausule niet toe. Wanneer deze wetten van toepassing zijn, kunnen sommige of alle bovenstaande beperkingen niet voor u gelden en hebt u mogelijk aanvullende rechten.

Toepasselijk recht

Door de website te bezoeken, stemt u ermee in dat, ongeacht de beginsels van wetten die strijdig zijn, deze gebruiksvoorwaarden en enige vorm van geschil dat zou kunnen ontstaan tussen u en ons dat betrekking heeft op het gebruik van deze website, onder de Nederlandse wet vallen. Geschillen die op welke wijze dan ook betrekking hebben op uw bezoek aan of gebruik van de website, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank in Amsterdam, en u stemt in met exclusieve bevoegdheid van en plaats van samenkomst in deze rechtbank.

Regeling omtrent taalgebruik

Deze Nederlandstalige versie van onze gebruiksvoorwaarden wordt verstrekt voor uw gemak. De Engelstalige versie is van toepassing op elke vorm van geschil dat zou kunnen ontstaan tussen u en ons dat betrekking heeft op het gebruik van deze website. In het geval van een conflict of ambiguïteit tussen deze Nederlandstalige versie en de Engelstalige versie heeft de Engelstalige versie voorrang.

Wijziging zonder voorafgaande kennisgeving; splitsbaarheid

Wij behouden ons het recht voor om onze website, onze verklaringen en deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde en naar ons eigen goeddunken te wijzigen. Daarom adviseren wij u om onze verklaringen, bepalingen en voorwaarden bij ieder bezoek aan de website door te nemen. Als u van de website gebruik blijft maken nadat wij zulke wijzigingen hebben doorgevoerd, geeft u aan dat u deze wijzigingen accepteert. Indien de bepalingen of voorwaarden hierin als ongeldig, nietig of om ongeacht welke reden als onuitvoerbaar worden beschouwd, wordt die bepaling of voorwaarde als splitsbaar gezien, waarbij de andere bepalingen of voorwaarden volledig van kracht blijven.

Bijgewerkt op: 3 november 2009